צוות המכון

יוסי אריה

מנכ"ל

קרן גול

סמנכ"לית
רגולציה והדרכה

ד"ר אריק סמל

סמנכ"ל מדיניות
איכות הסביבה, ניהול
סיכונים וקיימות

מורן וינברגר

מנהלת המעבדה

חיה ווינטראוב

מנהלת כספים

וועדות פורומים

פורום נשים ואנרגיה

פורום הנשים באנרגיה מאגד את המנהלות הבכירות במשק האנרגיה והסביבה הישראלי. הפורום פועל להעמקת הידע המקצועי של החברות, להעצמה ולקידום נשים למשרות בכירות, ומעניק לחברות מסגרת מתאימה להיכרות אישית, להחלפת רעיונות וליצירת שיתופי פעולה.

ועדת איכות הסביבה

בשנים האחרונות פועל המשרד להגנת הסביבה לקידום מדיניות בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה, פיתוח אסטרטגיות, תקנים, הנחיות מקצועיות ונהלים. כל הנושאים נידונים במסגרת הוועדה וברוב המקרים מכין מכון האנרגיה התייחסות מקצועית לנהלי המשרד במטרה ליצור התדיינות בין התעשייה למשרד להגנת הסביבה ולהגיע לניסוחים שיאפשרו לתעשייה ליישם את החוק.

ועדת בטיחות וכיבוי אש

פעילות הוועדה כוללת ניתוח אירועים ותרחישים כגון: שריפת מיכל אחסון במתקן / בית זיקוק, פיצוץ בתחנות תדלוק וכו' שאירעו במחוזות שונים בעולם וגם במחוזותינו ומפיקה לקחים בוחנת ומציעה תקנים והנחיות להעלאת רמת הבטיחות ומניעת אירועים בעתיד.

ועדת גפ"מ

דנה בהצעות חקיקה, נהלים, צווים ותקנים קיימים וחדשים הנוגעים למשק הגפ"מ, חברי הוועדה כוללים פקידים מהשירות הממשלתי, פיקוד העורף ומכון התקנים. כמו כן, מכון האנרגיה בשם ועדת הגפ"מ מכינים התייחסות מקצועית לדרישות הרגולטורים.

ועדת מתקנים וסביבה

דנה בנושאים הקשורים להולכת מוצרי נפט וכימיקלים באמצעים השונים. ממליצה על תקנות ונהלים להגברת הבטיחות בהולכה. כמו כן, מטפלת בנושאים הנדסיים ותפעוליים הקשורים במתקני נפט: חוות מכלים, צנרת ואביזרים, מתקני מילוי, מכלים תת קרקעיים ועל קרקעיים ומערכות מישוב אדים. דנה בסוגיות של זיהום קרקע ומים מהמתקנים השונים ומציעה פתרונות ברי יישום.

ועדה למניעת זיהום מים

במסגרת הוועדה מתקיימים דיונים מקצועיים, תוך יצירת שפה משותפת בין עובדי המשרדים (רשות המים והמשרד להגנת הסביבה) ונציגי התעשייה, בנושאים שעל סדר היום כגון: בעיות מקצועיות של תפעול מערכות דלק: מסופים, תחנות כוח, תחנות תדלוק וקווי צנרת להולכת נפט גולמי ומוצריו, תוך בחינת השפעת פעילות משק הדלק על מקורות המים. הצגת מערך הניטור והבקרה אחר דליפות דלק במי תהום, סקרי סיכונים, יישום מתודולוגיית ה- IRBCA, דיון בהנחיות מקצועיות חדשות ועדכון הנחיות קיימות.

ועדה שימושים ובדיקות

דנה בתכונות ובמאפייני מוצרי נפט ותוספים, מציעה תקנים למוצרי נפט לפי תקני איכות הסביבה בעולם, בהתאם למגמה להאחדת התקנים בעולם. קובעת יעדים לחקר נושאים הקשורים בנפט ובאנרגיה, ממליצה על מיזמי מחקר.

ועדת מחקרים

דנה בעריכת מחקרים שעשויים לקדם את הידע המקצועי במשק הדלק. מאתרת שיתופי פעולה עם האוניברסיטאות לביצוע מחקרים משותפים, ותומכת בהפצת הידע ובהכשרה בנושאי אנרגיה.

צוות מקצועי חברות הדלק

הצוות דן בתקנות והנחיות שמפרסמים הרגולטורים השונים כגון: המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וקשורים להקמה ותחזוקה שוטפת של תחנות התדלוק בארץ.

ועדת אנרגיות חלופיות

עוסקת בלימוד וקידום תחום האנרגיות המתחדשות והדלקים החלופיים במסגרת משק הדלק ובשיתוף פעולה עם הרגולטור.

פורום יצרני החשמל הפרטי בגז טבעי

חברים בפורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי הם גופים המפעילים, המקימים ו/ או המתכוונים להקים תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ופועלים מול הרגולטור בנושא.

פורום מנכ"לים חוות מכלים וחברות התשתית

הפורום דן בקשיים בפניהם ניצבת התעשייה הישראלית נוכח הרגולציה הסביבתית החלה עליה. כמו כן, התמודדת התעשייה עם מדיניות אכיפה חמורה.