יצחק שטרמר מיפוי ארצי של אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום בגזי קרקע אקולוג הנדסה