תרשים המתאר יצור דלק ממתנול

מגז טבעי ועד לדלק חלופי, תרשים המתאר את תהליך היצור של המתנול