תקנות שעת חירום – גפ"ם – הארכת תוקף ודחיית מועדים

מינהל התכנון – ספירת ימים במערכת רישוי זמין

רשומות קובץ התקנות – הארכת תוקף ודחיית מועדים

רשומות קובץ התקנות – דחיית מועדים תכנון ובנייה

הנחיות לצורך מזעור החשיפה לווירוס הקורונה – לחברות הגפ"מ

הנחיות של המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופת הקורונה

חוות דעת משפטית – כניסת אנשי מקצוע שאינם עובדי רשות לחצרים על רקע משבר נגיף הקורונה

 

תקנות לשעת חירום – הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום ההתפשטות של הנגיף

הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – לרבות ממוני בטיחות ובודקים מוסמכים 

הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – לינק לאתר משרד העבודה

סיוע לעסקים באמצעות קרנות הלוואה בערבויות מדינה להתמודדות עם משבר הנגיף