הכשרה מקצועית בנושא שפכי תעשייה – 9.9.2019

מצ"ב הזמנה להכשרה מקצועית בנושא שפכי תעשייה – סוגיות נבחרות ופתרונות

שני מפגשים שבועיים, החל מה- 9 בספטמבר 2019, במרכז ההדרכה בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, רמת-אביב.

הנחיה מקצועית – ד"ר אלתאי באך, א.א.תוצאות

רקע

בסוף שנת 2011 הרשות הממשלתית למים וביוב פרסמה את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), המעניקים לתאגידי המים והביוב כלים לבקר את איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית ולגבות תעריפי ביוב שונים בגין הזרמות אלה בהתאם לקבוע בכללי תאגידי מים וביוב. כללים אלה, אשר חלו בעבר רק על תאגידי מים וביוב, חלים החל מ- 1.1.2014 גם על המועצות האזוריות והמפעלים שבתחומן.

מטרת ההכשרה המקצועית הינה חשיפת המשתתפים לסוגיות נבחרות בנושא שפכי תעשייה והצגת פתרונות אפקטיביים.

ההכשרה המקצועית מתמקדת בשלושת הסוגיות המרכזיות בשפכי התעשייה בישראל:

  1. רגולציה – עיקרי הרפורמה במשק המים בישראל, סקירה של כללי תאגידי מים וביוב, אפיון שפכי תעשייה בדגש לשפכים פטרוכימיים, התייחסות התקנות וכללי תאגידי המים והביוב לסקטור זה וכיצד ניתן להיערך אליהם.
  2. הנדסה/טכנולוגיה –  סקירת הטכנולוגיות והאמצעים הנהוגים לטיפול בשפכים ובכלל זה: טיפולי קדם להרחקת שמנים מהשפכים ,טיפולים ביולוגיים בשפכים ,תהליכי הטיפול בבוצה העודפת, אופן הכנת תרשים זרימה ותאור פעולת המערכת המהווים בסיס תכנוני למערכות טיפול בשפכים.
  3. כלכלה – מי הם הגורמים והמזהמים הגדולים, מהם פעולות ועלויות למניעה, המשמעויות הכלכליות של זיהום קרקעות, השפעת זיהום הקרקעות על מחירי הנדל"ן, מי מבטח כנגד זיהום קרקע, מורכבות עבודת השמאים בהערכת מקרקעין, התייחסות הבנקים מממנים לסוגיית זיהום קרקעות והתייחסות וועדות התכנון לסיכוני קרקעות מזוהמות.