כלכלת אנרגיה – 13.5.19

הקורס מציג את הנושאים הרלוונטיים לכלכלת שווקי האנרגיה בארץ ובעולם ומקנה כלים וגישות כלכליות לניהול יעיל של שוק
האנרגיה.

המסחר בנפט מהווה פעילות כלכלית מרכזית בשווקים הבינלאומיים והוא מושפע בעיקר משינויים גיאופוליטיים.

הקורס יתמקד בהיבטים הכלכליים של הסחר בנפט ובמוצריו וייתן כלים להבנה מעמיקה יותר של התהליך.

תאריך התחלה: 13.5.2019

מספר מפגשים שבועיים: 4