כנס השפעת תחום התכנון והבניה על עסקי האנרגיה 21.11.22