קורס בודק הגנה קתודית – מחזור 3 – 17.10.2018

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה עורך קורס לבודקי הגנה קתודית עבור משק האנרגיה.

בסיום הקורס תוענק למשתתפים שעמדו בבחינת הסיום ובשנות הניסיון המינימליות הנדרשות תעודה "בודק הגנה קתודית בתחנות דלק" על פי ההוראה בפריט 2.2 במפרט האחיד של תחנות דלק.
על פי ההוראה אשר מצויה בפריט 2.2 א' במפרט הנ"ל "בודק הגנה קתודית" הינו: מהנדס שיתוך או טכנאי בעל ניסיון בתכנון ובבדיקות של מערכות הגנה קתודית, שאושר על ידי הממונה במשרד להגנת הסביבה, ואשר עומד בין היתר בתנאי הבא:
בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתקופה האחרונה בבדיקות של מערכות הגנה קתודית, וכן עבר השתלמות עיונית ומעשית, ועמד בבחינה שוות ערך לבחינה של ארגון NACE, להנחת דעתו של הממונה.
ההכרה תתחדש כל 3 שנים, בכפוף לניסיון ולוותק בעבודה.

בחינת גמר: רשאי לגשת לבחינה עיונית מי שנכח בלימודים בהיקף של 85%.
ציון עובר 70 הינו תנאי הכרחי להכרה של הממונה.

תעודות:
1. תלמיד שעשה את ההכשרה יהיה זכאי לקבל תעודת גמר שתונפק ע"י ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
2. במידה ועמד בבחינת הסיום ובשנות הניסיון המינימליות הנדרשות, יהיה זכאי לקבל מכתב מהממונה במשרד להגנת הסביבה שיכיר בו כ- "בודק הגנה קתודית בתחנות דלק" לתקופה של 3 שנים.

הערה: הבודק יפעל על פי הנחיות של מומחה שעיסוקו העיקרי הוא בהגנה קתודית.