מדד האנרגיה לחודש ינואר 2021

מדד האנרגיה לחודש ינואר 2021

למרות מגמת העלייה הזוחלת במחיר הנפט בחודש האחרון, שנת 2021 נפתחת דווקא בבשורה לצרכני האנרגיה בישראל לאור הפחתה של 3.4% בתעריף החשמל והמשך הירידה בשער הדולר.

כתוצאה מכך, 1.6% ירדו בממוצע ממחירי האנרגיה במשק כאשר מדד האנרגיה לחודש ינואר 2021 יורד לרמה של 77 נקודות (ירידה של 8.3% מהמחירים של תחילת שנת 2020).

מדד מחירי האנרגיה ינואר 2021

כאמור, הירידה במחירי האנרגיה נובעת בעיקר מהעדכון השנתי בתעריף החשמל אשר ירד בכ- 3.4% בממוצע כתוצאה מהפחתה של כ- 892 מלש"ח בעלויות מערכת החשמל ובעיקר כתוצאה ממכירת תחנת הכוח ברמת חובב במסגרת הרפורמה ומירידה במחירי הגז הטבעי והפחם. מנגד, הפחתת התעריף קוזזה במידה מסוימת בעקבות גידול בעלויות כתוצאה מכניסה גוברת של אנרגיות מתחדשות ומכניסה לתוקף של מס בלו על הפחם בשנת 2021.

עם זאת, מחירי הדלקים במשק דווקא רשמו עליות וזאת בעקבות המשך העלייה במחיר הנפט אשר המשיך לטפס בחודשים האחרונים ועלה ב- 5% בחודש הקודם והוא עומד כעת, בתחילת שנת 2021, על כ-51 דולר לחבית. בעקבות העלייה במחיר הנפט עלה מחירם של תזקיקי הדלקים כאשר בשווקי הים התיכון הבנזין רשם עלייה של 10%, הסולר 9% ואילו המזוט רשם עלייה של 5%.

עליות במחירים נשחקו לאור המשך מגמת הירידה בשער הדולר לעומת השקל אשר המשיך וירד ב-3.2 אחוז בחודש האחרון, כך שבסופו של דבר מחירי הבנזין והסולר במשק הישראלי עלו בשני אחוזים ומחירי המזוט, הגז הטבעי לתעשייה והקרוסין עלו בכ- 1.5%.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה ב- 8 אגורות והוא יעמוד בחודש ינואר 2020 על רמה של 5.51 ₪ לליטר, כאשר שיעור המיסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 70% מהמחיר לצרכן (3.85 ₪ מתוך 5.51 ₪ לליטר מקורו במיסים).

מחיר הבנזין לצרכן ינואר 2021

מבחינת משקי הבית, הירידה בתעריף החשמל מתקזזת עם העלייה במחיר הדלק לתחבורה כך שסך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות להישאר דומות לחודש הקודם ולעמוד בתחילת חודש ינואר 2021 על כ- 1,530 ₪ לחודש, כאשר לפחות כ- 56% מתוך סכום זה, כ- 850 ₪ לחודש, הינו מסים המשולמים לקופת המדינה.
יחד עם זאת, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה נמוכות בתשעה אחוזים בהשוואה לתחילת השנה הקודמת (הפחתה של כ- 150 ₪ לחודש) אשר בחשבון כולל מסתכם בהפחתה כוללת של כ- 4.5 מיליארד ₪ בהוצאות של כלל משקי הבית בישראל על אנרגיה.

מדד הוצאות אנרגיה למשקי הבית