מספר הצטאן תלוי בהרכב הכימי של המבלל היוצר סולר תחבורה. ניתן לחשבו באמצעות נוסחאות קירוב מתוך ידיעת הצפיפות של הסולר ועקומת הזיקוק שלו. למספר המחושב קוראים מדד צטאן