בעת זרימת דלק עלול להיווצר חשמל סטטי. דבר זה נכון בעיקר במקרים של תדלוק בספיקה גבוהה. כתוצאה מהחשמל הסטטי עלול להיווצר ניצוץ, אשר יצית את תערובת אדי הדס"ל והאוויר ויגרום להתפוצצות. לכן, יש לשמור על מוליכות חשמלית מינימלית של הדס"ל, אשר לא תאפשר התהוות חשמל סטטי.