תכונות הקורוזיביות כלפי מתכות בדלקים נקבעות על פי הרכב וכמות תרכובות הגופרית האורגניות והאנאורגניות המומסות בהם. גופרית אלמנטרית (S°) ומימן גופרי (H2S) הם הגורמים העיקריים לקורוזיביוּת הדלק.