H2S

2017-06-07T00:53:26+03:00

H2S2017-06-07T00:53:26+03:00

צמיגות

2017-06-07T00:53:24+03:00

צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה. צמיגות מצביעה על כושר הזרימה של הדלק בטווח של טמפרטורות ההפעלה.

צמיגות2017-06-07T00:53:24+03:00

צפיפות

2017-06-07T00:53:24+03:00

הצפיפות הינה חלק בלתי נפרד מאנליזה של כל מוצר דלק. הצפיפות מוגדרת בתעשיית נפט כיחידת מסה ליחידת נפח ב-15°C. ההגדרה המיוחדת נובעת מהרצון להגיע לאחידות ביחידות בכל מקום בעולם ובכל טמפרטורה. לצפיפות נודעת חשיבות כפולה: הן כאמצעי להגדרת המוצר והן ככלי לחשבנאות כספית.

צפיפות2017-06-07T00:53:24+03:00

תכולת אספלטנים

2017-06-07T00:53:25+03:00

אספלטנים מוגדרים כתרכובות רב טבעתיות אשר אינן מסיסות בהפטן נורמלי, אבל כן מסיסות בחומרים ארומטיים כגון טולואן. בנוסף להיותם מרכיב בסיסי של נפט גולמי, הם גם תוצרי לוואי של תהליך שבירת הצמיגות.

תכולת אספלטנים2017-06-07T00:53:25+03:00

תכולת אפר

2017-06-07T00:53:25+03:00

במוצרים המופקים מנפט גולמי, האפר מתרכז ברובו במוצרים שאריתיים. קיום האפר, אפילו בכמויות קטנות, עלול במקרים מסוימים להוות בעיה, במיוחד אם הוא מכיל תרכובות לא רצויות של ונדיום ונתרן

תכולת אפר2017-06-07T00:53:25+03:00

תכולת גפרית

2017-06-07T00:53:25+03:00

תכולת התרכובות הגופריתיות במזוט תלויה במקור הנפט הגולמי אשר ממנו הופק המזוט. כמובן, קיימת השפעה מסוימת על תהליכי העיבוד שעובר המזוט

תכולת גפרית2017-06-07T00:53:25+03:00
עבור למעלה